افراد تیم شرکت صنایع سبز

صفحه اصلی » افراد تیم شرکت صنایع سبز

افراد تیم شرکت صنایع سبز

امین رضا صنعتی
مدیرعامل
امیرزنگی آبادی
مدیرفروش و بازاریابی
حمیدرضا صنعتی
رئیس هیئت مدیره
امیر زنگی آبادی
مدیرعامل
امیر زنگی آبادی
مدیرعامل