1399

معرفی
استان ها
سال
جشنواره

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

سال: 1399

محل: قزوین

جشنواره بین المللی دانشجویان و مهندسان برق، و انرژی های پاک

سال: 1399

محل: البرز
کنفرانس برق

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی کامپیوتر، برق و مکانیک

سال: 1399

محل: خراسان شمالی