1400

معرفی
استان ها
سال

پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

سال: 1400

محل: اردبیل

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 98 نوزدهمین دوره

سال: 1400

محل: سمنان